biogas teknik tank

Biogas Teknik A/S leverer et stort antal tanke til biogasanlæg i Danmark, men nu har rensningsanlæggene også fået øjnene op for anvendelsen af disse tanke som slamlagertanke. Foto: VandcenterSyd

Biogasteknik A/S har netop leveret en ny slamlagertank til Vandcenter Syd nærmere betegnet Ejby Mølle rensnings-anlæg

Emission af lattergas og metan fra kloaksystemer og renseanlæg er en udfordring, hvis man som spildevandsselskab ønsker at nedbringe sit klimaaftryk.
De to gasser er hver især langt mere problematiske end CO2, og yderligere er det vanskeligt at måle emissionerne.
Vandcenter Syd står i spidsen for et nyt projekt, der undersøger målemetoder og løsninger, der kan reducere klimabelastende emissioner fra spildevandsanlæg.
En ny slamlagertank leveret af Biogasteknik A/S indgår i udviklingsprojektet ”ARES - Aktiv Reduktion af Emissioner fra Spildevandsanlæg”.
Projektet imødekommer en vigtig og presserende udfordring, som vi alle står over for nemlig udledning af drivhusgasser og medfølgende klimaforandringer.
Dette projekt vil demonstrere, at det er muligt at identificere og reducere nogle af de betydelige emissionskilder - metan (CH4) og lattergas (N2O) - fra spildevandsanlæg og vise, hvordan disse kilder kan bruges som ressource til produktion af eksempelvis grøn energi til fordel for det urbane miljø og med hensyn til klimaforandringer.

Projektet har tre hovedmål:
1) at demonstrere med implementering af slamlager med indbygget gasopsamling, hvordan CH4 emissioner fra renseanlæg kan gå fra at være en miljøskadelig bidragyder til drivhuseffekten til at blive en kilde til produktion af grøn energi.
2) hvordan avancerede måleteknologier gør det muligt at screene, identificere og kvantificere de vigtigste emissionskilder på renseanlæg og som noget nyt også i kloaksystemet.
3) udvikle styringsstrategier og renseteknologi primært via procesoptimeringer til nedbringelse af N2O emissioner fra de biologiske processer på spildevandsanlæg.
- I denne tid hvor der er stor fokus på netop metan emissioner og begrænsning af disse, er det da dejligt, at kunne bidrage med en slamlagertank til projektet, siger indehaver af Biogasteknik A/S Espen Johansen.
- Vi leverer jo mange tanke til etablerede og kommende biogasanlæg og ingen tvivl om at spildevands og rensningsanlæggene med fordel kan anvende de selvsamme velafprøvede tanke til at reducere deres emissionsudslip og dermed klimaaftryk, siger Espen.

Udledningen skal identificeres
Først og fremmest er det vigtigt at få et overblik over
udledningen. Når det hand-ler om lattergas, er en af hjørnestene i arbejdet sensorer, der sidder i væskefasen på anlæggene, hvor de måler koncentrationen af lattergas i væsken.
Med en ny målemetode kan VandCenter Syd måle, hvor stor en del af denne lattergas, der ender som emission. Den viden kan dermed blive et betydningsfuldt bidrag til at reducere klimaaftrykket.

Gasmængden i slammet skal fjernes og udnyttes
Den avancerede slamlagertank er designet til formålet og Biogasteknik A/S har nu monteret den og afprøvningen er gået i gang.
Slamlagertanken er overdækket og suppleres med vakuumteknologi i en flash-tank, så der samlet set sker en optimering af den aktive udnyttelse af biogas fra slammet.
Denne del af projektet omfatter også, at den indsamlede gas bruges til produktion af grøn energi (varme og strøm) til gavn for Odense by samt vil tjene som demonstration for en øget biogas udnyttelse i samspil med minimeret udslip af klimagasser.
Med nærværende tiltag søges det aktivt at få denne opløste gasmængde nyttiggjort og fjernet fra slammet. Når det ikke fjernes, vil det senere i processen blive frigivet som en utilsigtet emission.

Kan danne præcedens for fremtidige anlæg
Der etableres en række funktionaliteter, som tilsammen vil udgøre det fremtidige anlæg, en del af disse er forholdsvis uprøvet, og det vil derfor være nødvendigt både at validere samt optimere på disse. Ikke mindst er vakuumteknologien ukendt for VandCenter Syd, og det forudses, at der vil blive tale om en længevarende optimering og læring.
I forbindelse med vakuumsystemet vil der potentielt
ske en udfældning af kemi-
ske forbindelser, ikke mindst fosforforbindelser, det er hensigten i senere projekter potentielt at udnytte denne udfældning i forbindelse med en ressourceudnyttelse.
Milepæle udgøres af leverancerne i denne arbejdspakke.
Anders Knudsen er VandCenter Syds projektleder for projektet med slamlagertanken. Han har været glad for processen og det resultat, der er i vente.

- Med den nye tank, har vi fået et låg over slamlageret, og kan se frem til at bruge biogassen, i stedet for at den belaster klimaet. Det er uvant for os at købe ståltanke, men vi har oplevet en god forståelse for vores spørgsmål og oplevelse omkring arbejdet i det hele taget, siger han.

Biogas Tekniks servicevogne er klar til at rykke ud og hjælpe med reparationer og fejlfinding.
Vi giver også gerne tilbud på dit næste projekt

BIOGAS TEKNIK A/S · NØRREAGER 2 · 6950 RINGKØBING · TLF: 23 69 67 89 · E-MAIL: MAIL@BIOGASTEKNIK.DK